• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

lkk2.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

هیپوفسفیت سدیم چیست

ترکیب شیمیایی که شکل ظاهری آن بصورت کریستال سفید، بی بو بوده که در دمای معمول جامد می باشد که به راحتی در آب حل شده و به عنوان جاذب رطوبت عمل می کند. هیپوفسفیت سدیم به شدت اکسید کننده است و در صورت قرار گرفتن در مجاورت مواد تجزیه شده و اگر این تجزیه همراه با حرارت باشد گاز فسفین تولید کرده که بسیار سمی و باعث سوزش دستگاه تنفسی می گردد.

کلمات کلیدی

هیپوفسیت سدیم چیست - کاربرد هیپوفسفیت سدیم - فروش هیپوفسفیت سدیم - قیمت هیپوفسفیت سدیم - سدیم هیپوفسفیت


محصولات مرتبط