• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sh7.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

جوش شیرین چیست

بی کربنات سدیم یا جوش شیرین یکی از نمک های سدیم در ترکیب اسید است که تنها یک هیدروژن اسیدی این ترکیب با سدیم جایگزین شده است. این ترکیب، بی بو و بی طعم است که کمی دارای خاصیت بازی است و بصورت پودر سپید یا بلورین است. بی کربنات جاذب رطوبت و بوگیر است. این ترکیب در خمیر نان استفاده می شود و همچنین برای کم کردن اسید معده و درمان سوزش آن بکار برده می شود. جوش شیرین در آب یک آمفوتر است. یعنی در آب می تواند به عنوان اسید یا باز رفتار کند. رفتار اسیدی آن به سبب وجود هیدروژن در تر کیب خود در صنایع مختلف به عنوان آزاد کننده کاربرد دارد.